REGULAMIN obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresamiwww.badum.eu oraz www.badumshop.com oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa 60, 33-140 Lisia Góra.

Dane do kontaktu ze Sprzedającym:
nr telefonu: 14 600 00 06 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 
opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Klient.

faks 14 625 10 25
adres e-mail: 
info@badum.pl


§1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sprzedający – Tomasz Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce przy ul. Spacerowej 60, 33-140 Lisia Góra NIP 873-100-73-05, REGON 850260533, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstra Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Tarnów.

Klient – jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, także Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – Klient dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.

Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

Konto – wymagający Rejestracji na stronie Sklepu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie w celu założenia Konta Klienta. Dokonanie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia nieodpłatnej Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

Produkt – prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie przedmioty, na które Klient może złożyć Zamówienie.

Sklep – serwis internetowy będący własnością Sprzedającego działający pod adresamiwww.badum.eu oraz www.badumshop.com stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Trwały nośnik – plik PDF przesłany za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiają Sprzedającemu przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przyjęcia oferty Sprzedającego, określające: rodzaj i ilość Produktów będących przedmiotem Umowy, sposób i cenę dostawy oraz sposób płatności składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm), zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta zawarta na czas nieokreślony w wyniku Rejestracji Klienta.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

Rejestracja Konta wymaga wyrażenia zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresami www.badumshop.com oraz www.badum.eu prowadzonego przez Tomasza Łabno w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa 60, 33-140 Lisia Góra, NIP 873-100-73-05, REGON 850260533 , a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);

 1. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania oferty Sprzedającego oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

 2. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedającym Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta po uprzednim wyrażeniu zgody Klienta na ich instalację i używanie. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 4. Warunkiem każdorazowego złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności

 5. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 6. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym zakaz przesyłanie niezamówionych informacji handlowych, tzw. spamu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.), a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 9. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk, czyli żadnego zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.).

§3
OFERTA SKLEPU

 1. Ceny widniejące w Sklepie, jak również opisy Produktów stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Klient składając Zamówienie przyjmuje ofertę Sprzedającego sprzedaży określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu wskazanego w ofercie Sprzedającego następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. Oferta Sklepu dostępna jest na terenie Polski, jednakże w razie zainteresowania dostawą na adres poza terytorium Polski, Klient przed złożeniem Zamówienia poproszony jest o kontakt ze Sprzedającym w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zawarcie Umowy sprzedaży, w tym kosztów dostawy.

 4. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

§4
ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia Klientom zawieranie ze Sprzedającym umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty prezentowane w Sklepie.

 2. Klient może składać zamówienia na Produkty będące przedmiotem oferty Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu, jednakże Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe poprzez:

a) Konto Klienta założone w wyniku Rejestracji,

b) bez Rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia.

 1. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.

 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta Klienta.

 4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła do Konta.

 5. Prowadzenie Konta Klienta jest nieodpłatne.

 6. W celu złożenia Zamówienia Klient proszony jest wykonać następujące czynności:

a) dokonać wyboru Produktu będącego przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;

b) dokonać wyboru sposobu dostawy i formy płatności;

c) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności;

d) poprawnie wypełnić formularz, dedykowany dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

e) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia.

 1. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia, tj. zawarcia Umowy Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 10  (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 11) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 2. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedającego i obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz Sprzedającego zapłaty należności.

 3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Sprzedający dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na Trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie dokumentu w formacie PDF dostarczonym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzającej zawarcie Umowy. Klient może cofnąć zgodę poprzez złożenie stosownego oświadczenia w „Uwagach” do Zamówienia.

 4. Do momentu kliknięcia przycisku oznaczonego „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Klient jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

 5. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Klient, po zalogowaniu do Konta, o ile je posiada w Sklepie internetowym ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treść Zamówienia i Umowy sprzedaży Użytkownik może uzyskać kontaktując się w tej kwestii bezpośrednio ze Sprzedającym.

§5
CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i uwzględniają przewidziane przepisami prawa podatki.

 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktu do Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości złożonego Zamówienia i jest podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia.

 1. Koszty dostawy:

a) dla Zamówień do wartości 150 zł koszty wysyłki w zależności od wyboru firmy kurierskiej wynoszą:

- Poczta Polska - Paczka pocztowa ekonomiczna - 12,50 zł,

- Paczkowamy InPost - 8,99 zł,

- Kurier DPD lub GLS - 15,38 zł,

- Kurier DPD lub GLS za pobraniem - 19,68 zł,

b) zamówienia powyżej 150 zł wysyłane są bezpłatnie,

c) istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie firmy, odbierając produkty, istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą płatniczą. 

4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszty dostawy Produktu oraz koszty zaakceptowanych przez Klienta opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

 1. Klient może dokonać w Sklepie płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

b) osobiście do rąk kuriera przy odbiorze Produktu (płatność za pobraniem);

c) płatności on-line za pośrednictwem systemu przelewy24.pl lub paynow.pl, także poprzez kartę płatniczą, obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, numer Zamówienia .Kwotę należy przelać na następujący rachunek bankowy Sprzedającego:

Badum Tomasz Łabno
Spacerowa 30, 33-140 Lisia Góra
Bank mBank
Nr rachunku 61 1140 2004 0000 3502 3491 8567

 1. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku Płatności za pobraniem, płatność następuje w chwili wydania Produktu przez kuriera.

 2. Za dokonanie płatności uważa się moment:

a) wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b) przekazania środków kurierowi – w przypadku Płatności za pobraniem,

c) moment uzyskania pozytywnej autoryzacji - w przypadku płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paynow.pl lub przelewy24.pl.

 1. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności przelewy24.pl obsługuje spółka  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. Płatności za pomocą systemu płatności PayU obsługuje spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayU S.A. lub spółce PayPro S.A. (zależnie od wybranego przez Klienta systemu płatności elektronicznych), która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Średni czas realizacji Zamówienia w Sklepie wynosi 3-5 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. W przypadku wyboru przez Klienta Płatności za pobraniem, realizacja Zamówienia następuje w terminie 2-3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W powyższym czasie Produkt przekazywany jest kurierowi do doręczenia Klientowi. Czas dostawy towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (dni robocze).

 2. W przypadku Produktów wytwarzanych na zamówienie Klienta realizacja zamówienia następuje do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 3. Paragon fiskalny/faktura Vat za zakupiony towar wysyłany jest razem z Produktem. Do Produktu Zamówionego przez Klienta zostanie załączony także wzór formularza odstąpienia od Umowy oraz dokument gwarancyjny jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta.

 4. Jeżeli Klient chce uzyskać fakturę Vat za zakupiony Produkt, przed dokonaniem Zamówienia, w polu oznaczonym „Uwagi do zamówienia” powinien wpisać informację, że chce uzyskać fakturę Vat oraz podać dane konieczne do jej wystawienia, tj. firmę, dane teleadresowe oraz NIP.

 5. Sprzedający dostarcza zamówiony Produkt w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej. Odbiór przesyłki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 3 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Produkt Sprzedającemu.

 6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności, w tym celu Klient proszony jest o otwarcie paczki w obecności kuriera. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości Klient proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem dokumentu reklamacyjnego – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Produkt). Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedający.

 7. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedającego. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Reklamacja”.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży w opisach poszczególnych Produktów na stronach Sklepu internetowego.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego w sposób następujący:

a) od dnia dostarczenia produktu,

b) od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku gdy Zamówienie obejmuje wiele produktów i są one dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

c) od dostarczenia pierwszej rzeczy – w przypadku gdy Zamówienie polega na regularnym dostarczaniu produktów przez określony czas.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizownaych potrzeb;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno, ul. Spacerowa 60, Brzozówka, 33-140 Lisia Góra , na adres mailowy: info@badum.pl bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie, Sprzedający prześle do Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy niezwłocznie, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego w Sklepie w zakładce REGULAMIN – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:

a) data zawarcia Umowy,

b) nazwa i model Produktu, którego umowa dotyczyła,

c) nr rachunku bankowego.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.

 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, chyba że konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Blue Media kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jej nadania.

 5. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odstąpił od umowy , chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi jedynie koszty zwrotu Produktu

 7. Przed wysłaniem Produktu do Sprzedającego Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca obowiązany jest go należycie zabezpieczyć. Produkt należy wysłać lub dostarczyć w inny sposób na adres siedziby Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno, ul. Spacerowa 30, Brzozówka, 33-140 Lisia Góra . W sytuacji gdy zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego cech, charakteru i funkcjonowania, Sprzedający ma prawo dochodzić od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z nie w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§8
GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie są nowe.

 2. Niektóre produkty sprzedawane w Sklepie są objęte dwuletnią gwarancją producenta którym jest Sprzedający.

 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji doręczanym Klientowi wraz z Produktem.

§9
REKLAMACJE

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym zakresie, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. Klient przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji również w sprawach nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, czy innych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczna.

 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@badum.pl bądź bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego przy ul. Spacerowej 60 w Brzozówce, 33-140 Lisia Góra.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);

b) dokładny opisać zauważonej wady bądź opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

c) sprecyzowanie żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury

 1. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 2. Transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedającego za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.

§10
POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W przypadku, gdy Sprzedający nie uwzględnił reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.pl.

 4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.

 5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć

 6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.

 7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i może zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, http://www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 8. W przypadku Konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 9. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym §11. nie przysługują Klientowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

§11

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§12
DANE OSOBOWE

 1. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się do newslettera przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda udzielona Sprzedającemu.

 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji konta Zamawiającego i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newsletter).

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy, tj. ul. Spacerowa 60, Brzozówka, 33-140 Lisia Góra, z dopiskiem „DANE OSOBOWE” bądź na adres poczty elektronicznej: info@badum.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „DANE OSOBOWE”.

 7. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych zawartych jest w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym) Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronachwww.badum.eu oraz www.baby2love.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania Konta Klienta w Sklepie.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedającego Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145. z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 134 z późn. zm.) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami, oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Zamawiającego. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Zamawiającego są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 
Załącznik nr. 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

………………………………………… …………………., dn. ……
...............................................................

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta/

dane firmy i siedziby Konsumenta-Przedsiębiorcy

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis odstępującego od umowy sprzedaży

 

Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.